::: ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย :::

เชิญชวนทุกท่านร่วมกันตั้งปณิธานความดีของตนเอง เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จะเป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา